Cá không sống!


Các từ khoá có liên quan đến hiện trạng mội trường ở Việt Nam sẽ bị các dịch vụ truyền thông từ chối . Theo thông tin sau do Bộ Thông Tin kiểm duyệt .

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: