Tổng thống Obama “ngâm” Truyện Kiều trong bài diễn thuyết !


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: