Biểu tình kiểu… con kiến! Có ít thì … chơi nhỏ, góp gió thành bão.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: