Công An CSCĐ khống chế , Đàn áp , cưỡng chế phá nhà Dân tại Đồng Tiến- Phượng Dực- Phú xuyên.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: