Quân khu 4 có biến lớn, Nguyễn Phú Trọng lo sợ mất Formosa và tượng vàng ròng.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: