BÌNH ĐỊNH : Ngày 14-12-2016 Ông NGUYÊN CÔNG VỊNH phó chủ tịch UBND tp Quy Nhơn Cưỡng chế trái pháp luật


Ngày 14-12-2016 Ông NGUYÊN CÔNG VỊNH phó chủ tịch UBND tp Quy Nhơn Cưỡng chế trái pháp luật nhà tạm 35 m2 để cướp 11858m2 đất nuôi trồng thủy sản của ông LÊ QUÁNG ở tổ 1, khu vực 1, phường Đống Đa tp Quy Nhơn, tinh BÌNH ĐỊNH. Chưa thống nhất, chưa hô bồi thường , mà ông NGUYỄN CÔNG VỊNH đã cho đổ đất lấp hồ!

 

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: