Hà Nội: Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đuổi cổ Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: