Tại sao toà án tỉnh sơn la lại cho đều loại chó không có tính người lên làm lãnh đạo?


Tại sao toà án tỉnh sơn la lại cho đều loại chó không có tính người lên làm lãnh đạo và viện kiểm sát và toà án nhân tỉnh đều một lũ vô học cậy quyền không coi người dân gia gi sử án mồt cách ngu xuẩn

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: