Sài Gòn: Siêu thị Maximak Cộng Hòa qTB, các nhóm nhỏ biểu tình chống Formosa khắp nơi, cách đưa thông điệp này rất sáng tạo.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: