Phỏng vấn- tường thuật về phiên tòa xử blogger Mẹ Nấm


Facebooker Trịnh Kim Tiến tường thuật.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: