Chấn động: Người dân Hải Dương dùng Bom Xăng với Ga để chống lại đoàn cưỡng chế


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: