Chính quyền cho quân đến đàn áp ngày lễ của PGHHTT


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: