Nhân dân Đồng Tâm phản đối công an dựng hiện trường giả sách nhiễu đoàn nhân sĩ trí thức về thăm Đồng Tâm ngày 21/4/2018


Nhân dân Đồng Tâm phản đối công an dựng hiện trường giả sách nhiễu đoàn nhân sĩ trí thức về thăm Đồng Tâm ngày 21/4/2018
Video do nhân dân Đồng Tâm gửi.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: