19/4/2019: Dân oan kêu oan và tố cáo quan tham trước trụ sở TD.TW Ngô Thì Nhậm- Hà Nội.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: